Com navegar

El menú de navegació està ubicat a la part superior, just sota el títol del curs. Trobaràs les següents opcions:

    • Inici: Conté la llista de mòduls del curs.
    • Lliçons: Permet accedir directament a les lliçons del curs. Mostra si una lliçó ja ha estat superada, marcant-la amb un check. Els mòduls assenyalats amb un candau estan pendents i cal haver revisat algun altre element anterior per desbloquejar-los i accedir-hi.
    • Resultats: Mostra amb una marca verda quines de les lliçons has anat resolent. Recorda que cal superar-les totes per poder obtenir el certificat.


Estructura del curs

El contingut es presenta en diferents mòduls. En la lliçó següent d’aquesta Presentació, Guia del curs, trobaràs els objectius, el temari i el sistema d’avaluació.  Una vegada finalitzis, podràs descarregar-te el certificat de realització des de la teva Àrea personal.

Els materials audiovisuals del curs es poden seguir amb subtítols en català i castellà, i al final de la formació està disponible una versió castellana dels continguts.


en la descripcion

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominación: MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES

Código: IMSV0109

HORARIO del 23 de septiembre de 2021 al 30 de mayo del 2022

de 9 a 15:00 de lunes a viernes

Familia profesional: Imagen y Sonido
Área profesional: Producción Audiovisual
Nivel de cualificación profesional: 3

(RD 1200/2007, de 14 de
Septiembre)

Tutorías